A Edukid Kft (a továbbiakban: Cég) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása, valamint az érintettek tájékoztatása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

Adatkezelő megnevezése: Edukid Kft
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-197046
Adatkezelő székhelye: 1082 Budapest Kis Stáció u 1-3.
Adatkezelő elektronikus címe: info@edukid.hu
Adatkezelő képviselője: Takács Katalin ügyvezető
Adatvédelmi tisztviselő: Kanalas – Takács Anikó

Tájékoztatjuk, hogy Cégünk a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az európai parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) tiszteletben tartása mellett végzi.juk.

Cégünk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket.

Jelen tájékoztató útján tesz eleget a Cégünk a Rendelet szerinti tájékoztatási kötelezettségének.

Önt tájékoztatjuk a személyes adatai kezelésének lényeges rendelkezéseiről.

1. Weblapon keresztül és e-mailben történő kommunikáció

Cégünk a mai felgyorsult világban a kapcsolatot elsősorban elektronikus úton tartja az ügyfeleivel és a partnereivel. Ön felveheti velünk a kapcsolatot a www.edukid.hu weboldalon található e-mail címen.

Az Önnel történő – bármely ügyhöz kapcsolódó – elektronikus kommunikáció során a jelen pontban foglaltak szerint kezeljük az Ön személyes adatait.

Adatkezelés célja

Az Ön személyes adatai kezelésének a célja az, hogy miután Ön felvette a kapcsolatot Cégünkkel, mi az Ön megkeresésére válaszolhassunk. A kapcsolatfelvétel történhet telefonon vagy e-mailen keresztül.

Kezelt személyes adatok

Név, e-mail cím, valamint minden egyéb olyan speciális adat mely az Ön által kért szolgáltatást elvégzéséhez szükséges.

Adatkezelés jogalapja

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát az adatkezelés olyan szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön vagy kiskorú személy az egyik fél . Cégünk úgy tekinti, hogy az ügyfelekkel folytatott kommunikáció a későbbiekben igénybe vett szolgáltatást elősegíti.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az Ön által megadott személyes adatokat Cégünk kizárólag azon munkavállalóink jogosultak megismerni, akik az Ön által küldött üzenethez, vagy az az alapján szükséges ügyintézéshez kapcsolódóan javaslattételi vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek

Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozót vesszük igénybe:

Audiosoft IT- Consulting Kft (1014 Budapest Tóth Árpád sétány 28 1 em 4.; adószám:23595686-2-41; cégjegyzékszám:01-09-973-098): A www.edukid.hu tárhelyszolgáltatójaként a Cég által üzemeltetett info@edukid.hu , idopont@edukid.hu e-mail címre küldött levelek tárolása a Cég szerverein történik.

Adatfeldolgozónk az Ön személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet

Cégünk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Amennyiben bármilyen jellegű szolgáltatást vesznek igénybe Cégünk és Ön között, a kommunikáció során tudomásunkra jutott személyes adatokat az adott szerződéshez kapcsolódóan kezeljük, legfeljebb az elévülési idő lejártáig. Amennyiben a szolgáltatást megelőző adatkezelést követően nem jön létre a kért szolgáltatás megkezdése, akkor az üzenete(ke)t a kommunikáció lezárását követően töröljük.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Automatizált döntéshozatal nincs, Profilalkotás csak és kizárólag az Ön által megadott adatok alapján történik a szolgáltatás profizmusa érdekében, kezelése szigorúan bizalmas.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok kezelése a Garanciális ügyintézéshez elengedhetetlen.

2. Üzleti partnerek kapcsolattartási személyes adatainak kezelése

Cégünk a mindennapi működése során üzleti kapcsolatba kerül más gazdasági szereplőkkel. Az üzleti partnerekkel történő együttműködés során szükséges, hogy a teljesítésben részt vevő természetes személyek egymással kapcsolatot tartsanak.

Adatkezelés célja

Üzleti célú kapcsolattartás az Ön, illetve az Ön által képviselt gazdasági társaság, valamint Cégünk között létrejött szerződés teljesítésének előmozdítása és a minél szorosabb és hatékonyabb együttműködés érdekében.

Kezelt személyes adatok

Név, e-mail cím, telefonszám, lakcím illetve speciális adat.

Adatkezelés jogalapja

A kapcsolattartás tekintetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a Cégünk jogos érdeke.

Személyes adatok forrása

A személyes adatait Ön, vagy törvényes képviselője bocsájtja rendelkezésünkre.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Cégünk az Ön személyes adatait kizárólag azon munkavállalóink részére bocsátja rendelkezésre, akik az adott jogviszony teljesítésében részt vesznek.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

Cégünk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

Az Ön személyes adatait Cégünk törli a szerződés teljesítését követően az elévülési idő elteltével.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok kezelése szükséges a szerződés teljesítéséhez.

Az Ön jogai az adatkezeléshez kapcsolódóan

Tájékoztatáshoz való jog Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a Cég jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja a Rendelet. 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint az Ön hozzájárulása, Ön jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozik, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférési jog

Ön kérelmére a Cégünk bármikor a későbbiekben tájékoztatja, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosítunk:

a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel Cégünk a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) tájékoztatjuk továbbá Önt azon jogáról, hogy kérelmezheti a Cégtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
g) ha az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Ön bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Kérjük, a személyes adataiban bekövetkezett változást a Cégünk mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az Ön jogainak érvényesülését.

Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Cégünk indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
b) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
e) a személyes adatokat a Cégünkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A Cégünk az Ön törlési kérelmét nem teljesíti, amennyiben a további adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike miatt:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, a Cégre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatok törlése véglegesen és visszaállíthatatlanul történik.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Cégünk korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) a Cégünk már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Cégünk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak

a) az Ön hozzájárulásával,
b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
c) más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
d) az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetjük.

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Ön személyes adatai kezelésének Cégünk jogos érdeke a jogalapja, mint jelen esetben, úgy Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Ebben az esetben Cégünk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
A Cég jogos indokait a jelen tájékoztató adatkezelés céljára és jogalapjára vonatkozó részeiben kerül részletezésre.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Cég rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását. Ön tehát jogosult kérni, hogy személyes adatait a Cég közvetlenül egy másik adatkezelőnek küldje meg.

Az Ön jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend

Ön a fenti jogait az info@edukid.hu címre megküldött elektronikus levelében, a Cég telephelyére (1082 Budapest Kis Stáció u 1-3.) eljuttatott postai levélben, illetve a Cégünk telephelyén személyesen tudja gyakorolni. Cégünk az Ön kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelme alapján tett intézkedéseinkről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk. Amennyiben a kérelmét nem áll módunkban teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatjuk a megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

A webhely az Ön által megadott adatok mellett automatikus adatgyűjtő eszközökkel (cookie-kal) adatokat gyűjthet.

A „cookie” egy kis adatfájl, amelyet a webhely küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, amikor meglátogatja a webhelyet, információt kér vagy szab testre, illetve, ha regisztrál bizonyos szolgáltatásokra.

A weboldalon használt kereső- és Flash cookie-k segítenek beazonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik Önt a leginkább érdekelhetik, növelik az online élményt azáltal, hogy megőrzik az Ön által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. Sem a kereső, sem a cookie-k nem tudják Önt személy szerint beazonosítani.

Amennyiben elfogadja a cookie-kat a webhelyünkön, akkor hozzáférést biztosíthat a böngészési szokásaival kapcsolatos információkhoz, amelyeket felhasználhatunk a felhasználói élmény testre szabására. Az egy munkamenet során érvényes cookie-k csak a böngésző bezárásáig maradnak a számítógépen. Az állandó cookie-k a törlésükig vagy lejáratukig a számítógépen maradnak. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításainak módosításával elutasíthatja, illetve szelektálhatja őket.

Jogorvoslati jog az adatkezeléshez kapcsolódóan

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet, jogosult arra, hogy – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál. A hatóságnak ezt követően az Ön panaszát ki kell vizsgálnia és a vizsgálat eredményéről Önt értesítenie kell. A panasz megtételére Ön jogosult bármelyik európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségeit alul olvashatja.

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében Ön a Cégünkkel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Cégünk, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy a Cégünk székhelye szerinti törvényszék (Budapesti Törvényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel a Céggel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Cég korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH)
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu